PRIVACYREGLEMENT: NKBV & Outdooractive GmbH & Co. KG 

PRIVACYREGLEMENT NKBV

Dit reglement heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door de Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging (NKBV). De NKBV respecteert en beschermt de privacy van haar leden. De NKBV spant zich in om ervoor zorg te dragen dat alle persoonsgegevens die door haar leden worden verstrekt vertrouwelijk worden behandeld en alleen zullen worden gebruikt in overeenstemming met de wet en met de richtlijnen zoals in dit reglement omschreven. Dit reglement is goedgekeurd op de Vergadering van Afgevaardigden van [datum].


PARAGRAAF 1: ALGEMENE BEPALINGEN
 
Artikel 1: Begripsbepaling
In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aan vulling op de Wet bescherming persoonsgegevens verstaan onder:

• de wet: de Wet bescherming persoonsgegevens
• het reglement: dit reglement
• persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon
• verwerking van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens
• bestand: elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens, ongeacht of dit geheel van gegevens gecentraliseerd of verspreid is op een functioneel of geografisch bepaalde wijze, dat volgens bepaalde criteria toega nkelijk is en betrekking heeft opverschillende personen
• verantwoordelijke: NKBV
• bewerker: degene die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zij n onderworpen
• personeel: personen in dienst van of werkzaam ten behoeve van de verantwoordelijke, waaronder begrepen vrijwilligers
• betrokkene: degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft, waaronder begrepen leden en begunstigers van de NKBV
• beheerder: degene die onder verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke is belast met de dagelijkse zorg voor de verwerking van persoonsgegevens, voor de juistheid van de ingevoerde gegevens, alsmede voor het bewaren, verwijderen en verstrekken van gegevens
• gebruiker: degene die onder verantwoordelijkheid van de beheerder bevoegd is persoonsgegevens in te voeren, te wijzigen en/of te verwijderen, dan wel van enigerlei uitvoer van de verwerking kennis te nemen
• verstrekken van persoonsgegevens: het bekend maken of ter beschikking stellen van persoonsgegevens


Artikel 2: Doelstellingen van de verwerking
Persoonsgegevens van betrokkenen zullen uitsluitend worden verwerkt voor:
a. activiteiten die gelet op de doelstelling van de NK BV gebruikelijk zijn of die door de Vergadering van Afgevaardigden zijn goedgekeurd
b. het berekenen, vastleggen en innen van contributies en giften, waaronder begrepen het in handen van derden stellen van vorderingen, a lsmede andere activiteiten van intern beheer
c. het verzenden van informatie aan betrokkenen
d. het verstrekken van de postcode, het geslacht en le eftijd van de leden aan de sportkoepel NOC*NSF teneinde voor ondersteuning in aanmerking te komen en/of beleid op het gebied van sport verder te ontwikkelen
e. het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van accountantscontrole


Artikel 3: Soorten van opgenomen persoonsgegevens
1. Geen andere persoonsgegevens worden verwerkt dan:
a. naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, emailadres, instructeursstatus en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens, alsmede bank- of girorekeninggegevens van de betrokkene 
b. een administratienummer dat geen andere informatie bevat dan onder a
c. gegevens als bedoeld onder a, van de ouders, voogden of verzorgers van minderjarige leden of begunstigers
d. gegevens met betrekking tot het lidmaatschap of de begunstiging, waaronder begrepen de aard daarvan, de functie binnen en de deelname aan de activiteiten van de NKBV
e. gegevens met het oog op het berekenen, vastleggen en innen van contributies en giften
2. Persoonsgegevens worden slechts verwerkt voor zoverzij, gelet op de in artikel 2 genoemde doeleinden, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn.
3. De beheerder treft de nodige voorzieningen ter bevordering van de juistheid en volledigheid van de persoonsgegevens.


Artikel 4: De verkrijging van persoonsgegevens
Indien de beheerder of gebruiker persoonsgegevens opvraagt bij de betrokkene, deelt hij de betrokkenen vóór het moment van verkrijging zijn identiteit mee alsmede het doel van de verwerking waarvoor de gegevens zijn bestemd, tenzij de betrokkenen hiervan al
op de hoogte is.


PARAGRAAF 2: RECHTSTREEKSE TOEGANG TOT EN VERSTREKKING VANPERSOONSGEGEVENS

Artikel 5: Rechtstreekse toegang tot de persoonsgegevens

1.Uitsluitend de beheerder en de door de beheerder aangewezen gebruikers hebben, met het oog op de dagelijkse zorg voor het goed functioneren van de verwerking,rechtstreekse toegang tot persoonsgegevens.
2.De personen, bedoeld in het eerste lid zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens, waarvan zij kennis nemen, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht of uit huntaak de noodzaak tot mededeling voortvloeit.


Artikel 6: Verstrekking aan personen binnen de NKBV
1. Indien hiertoe in de Vergadering van Afgevaardigden is besloten kunnen persoonsgegevens van betrokkenen worden verstrekt a
an personen binnen de NKBV, waaronder begrepen:
i. de leden of begunstigers 
ii. de ouders, voogden en verzorgers van minderjarige leden of begunstigers
iii. personeel van NKBV en degenen, waaronder begrepen derden, die belast zijnmet of leiding geven aan de activiteiten bedoeld in artikel 3 lid 1
2. De verstrekking van de persoonsgegevens dient in overeenstemming te zijn met de in artikel 3 genoemde doeleinden.


Artikel 7: Verstrekking aan personen of bedrijven buiten de NKBV
1. Persoonsgegevens uit de ledenadministratie kunnen a an derden worden verstrekt, indien hiertoe in de Vergadering van Afgevaardigden is besloten en de verstrekking in overeenstemming is met de in artikel 2 genoemde doe leinden, behoudens de gevallen genoemd in artikel 8 waarvoor nadere voorwaarden gelden.
2. In andere gevallen is het verstrekken van persoonsgegevens van betrokkenen aan personen of bedrijven buiten de NKBV uitsluitend to egestaan indien:
a. de betrokkene hiervoor zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend
b. het verstrekken van de gegevens noodzakelijk is omeen wettelijke verplichting nate komen waaraan de NKBV onderworpen is (bijvoorbeeld in verband met belastingaangifte)
c. het verstrekken van persoonsgegevens noodzakelijk is ter vrijwaring van een vitaal belang van de betrokkene (bijvoorbeeld op grond van medische noodzaak)óf
d. de verdere verwerking plaatsvindt voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden, onder de voorwaarde dat door de NKBV voldoende maatregelen zijn getroffen om te verzekeren dat de verdere verwerking uitsluitend geschiedt ten behoeven van deze specifieke doeleinden. Zo mogelijk worden persoonsgegevens geanonimiseerd 


Artikel 8: Verstrekking aan derden voor direct-marketing doeleinden
1. Verstrekking van persoonsgegevens aan derden voor direct-marketing doeleinden (waaronder begrepen voor commerciële of charitatieve doelen) is uitsluitend toegestaan indien:
a. de betrokkenen hiervoor hun ondubbelzinnige toestem ming hebben verleend (bijvoorbeeld bij het aangaan van het lidmaatschap); óf 
b. de betrokkenen vóóraf gedurende een redelijke termijn in de gelegenheid zijn gesteld om tegen de verstrekking van de persoonsgeg evens verzet aan te tekenen.
2. In gevallen bedoeld in lid 1 onder b, neemt de NKBV passende maatregelen om de betrokkenen tijdig bekend te maken met de mogelijkh eid van verzet, ófwel door middel van rechtstreekse berichtgeving aan de betrokkenen, ófwel door publicatie in een ledentijdschrift, -brochure, etc. dat door alle betrokkenen wordt ontvangen.
3. In geval van verzet door een betrokkene treft de NK BV onmiddellijk maatregelen om te voorkomen dat de persoonsgegevens van de betrokkene aan de derde worden verstrekt.


PARAGRAAF 3: ZORGVULDIGHEID

Artikel 9: Beveiliging
1. Persoonsgegevens worden op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt. Het bestuur stelt een plan op voor de technische organisatorische beveiliging van de verwerking van persoonsgegevens. Daarbij wordt gezorgd voor een passend en adequaat beveiligingsniveau waarbij onnodige verzameling of verdere verwerking van persoonsgegevens wordt voorkomen.
2. Het bestuur doet het vastgestelde beveiligingsplan toekomen aan de beheerder. De beheerder bewerkt de persoonsgegevens in overeenstemming met dit plan.
3. Indien gebruik wordt gemaakt van de diensten van een externe bewerker, legt het bestuur de wederzijdse verplichtingen met betrekking tot de omgang met persoonsgegevens schriftelijk in een overeenkomst met de bewerker vast.

Artikel 10: Voorlichting
De verantwoordelijke draagt zorg voor de benodigde voorlichting van de beheerders en de gebruikers van de persoonsgegevens om te verzekeren dat zij de processen van persoonsgegevensverwerking, de daarvoor geldende regels en hun eigen rol daarin begrijpen.

Artikel 11: Technische werkzaamheden 
Personen die belast zijn met de uitvoering van technische werkzaamheden zijn gehouden tot geheimhouding van alle persoonsgegevens waarvan zij kennis hebben kunnen nemen.


PARAGRAAF 4: RECHTEN VAN DE BETROKKENE

Artikel 12: Recht op correctie: verbetering, aanvull ing, verwijdering en/of afscherming
1. Op schriftelijk verzoek van een betrokkene gaat de beheerder over tot verbetering, aanvulling, verwijdering en/of afscherming van de met betrekking tot de verzoeker verwerkte persoonsgegevens, indien en voor zover de ze gegevens feitelijk onjuist, voor het doel van de verwerking onvolledig, niet te r zake dienend of bovenmatig zijn, dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voor schrift worden verwerkt. Het verzoek behelst de aan te brengen wijzigingen.
2. De beheerder deelt de verzoeker zo spoedig mogelijk , maar uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het verzoek, schriftelijk me e of hij daaraan voldoet. Indien hij daaraan niet of niet geheel wil voldoen, omklee dt hij dat met redenen.
3. De beheerder draagt er zorg voor dat een beslissing tot verbetering, aanvulling, verwijdering en/of afscherming zo spoedig mogelijk wordt uitgevoerd.
4. De beheerder informeert in geval van verbetering, a anvulling, verwijdering en/of afscherming derden daarover en verzekert zich ervan dat die derden hun bestanden dienovereenkomstig aanpassen. De beheerder deelt de verzoeker mee aan welkederden hij die informatie heeft verstrekt.


PARAGRAAF 5: SLOTBEPALINGEN

Artikel 13: Onvoorzien
In gevallen waarin het reglement niet voorziet beslist het bestuur.

Artikel 14: Wijzigingen en aanvullingen
1. Wijzigingen in doel van de verwerking en in soort van inhoud, gebruik en wijze van verkrijging van de persoonsgegevens dienen te leide n tot wijziging van dit reglement.
2. Wijzigingen en aanvullingen van het reglement worde n door de Vergadering van Afgevaardigden vastgesteld.

Artikel 15: Inwerkingtreding en citeertitel
1. Dit reglement treedt in werking op [datum].
2. Dit reglement kan worden aangehaald als Privacyreglement NKBV.

 

 

Datenschutzerklärung  

Diese Datenschutzerklärung dient der Aufklärung der Nutzer über die Art, den Umfang und die Zwecke der Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten durch den verantwortlichen Anbieter

 

Outdooractive GmbH & Co. KG

Missener Straße 18
87509 Immenstadt

E-Mail: info@outdooractive.com

 

auf dieser Website (nachfolgend “Angebot”). Im Bundesdatenschutzgesetz und Telemediengesetz finden sich die rechtlichen Grundlagen des Datenschutzes.

Zugriffsdaten/ Server-Logfiles

Der Anbieter erhebt und speichert Daten über jeden Zugriff auf das Angebot, dies sind sogenannte Server-Logfiles. Solche Zugriffsdaten sind:

 • Der Name der abgerufenen Webseite
 • Referrer URL
 • Datum und Uhrzeit der Serveranfrage
 • übertragene Datenmenge
 • Browsertyp/ Browserversion
 • das vom Nutzer verwendete Betriebssystem
 • IP-Adresse des Nutzers
 • Meldung über erfolgreichen Abruf

Diese Protokolldaten werden vom Anbieter nur für statistische Auswertungen zum Zweck des Betriebs, der Sicherheit und der Optimierung des Angebots verwendet. Es bleibt dem Anbieter jedoch vorbehalten, die Protokolldaten nachträglich zu prüfen, wenn er aufgrund konkreter Anhaltspunkte Kenntnis über eine rechtswidrige Nutzung erhält oder der berechtigte Verdacht einer rechtswidrigen Nutzung besteht.

Personenbezogene Daten

Personenbezogene Daten sind Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person. Dies sind insbesondere, aber nicht ausschließlich, der Name, die E-Mail-Adresse, die Telefonnummer oder das Geschlecht einer Person, deren Hobbies oder Webseiten, die eine Person besucht.

Der Anbieter erhebt, nutzt oder übermittelt personenbezogene Daten nur dann, wenn dies gesetzlich erlaubt ist oder die Nutzer in die Datenerhebung einwilligen.

Registrierung

Nutzer haben die Möglichkeit, ein Profil im Angebot des Anbieters zu erstellen. Hierzu ist eine Registrierung erforderlich, bei der jeder Nutzer folgende Daten eingeben muss:

 • Vor- und Nachname
 • Geschlecht
 • E-Mail-Adresse

Diese Daten werden für die Zwecke der Nutzung des Angebots verwendet. Diese Daten werden verwendet, um Nutzer per E-Mail über relevante Informationen im Hinblick auf das Angebot oder die Registrierung sowie technische Umstände zu informieren.

Kontaktaufnahme zum Anbieter

Nimmt der Nutzer Kontakt zum Anbieter auf (beispielsweise über das Kontaktformular oder die E-Mail-Adressen des Anbieters), werden die Angaben aus dem Kontaktformular oder der E-Mail inklusive der dort angegebenen Kontaktdaten des Nutzers zwecks Bearbeitung der Anfrage sowie für den Fall, dass etwaige Anschlussfragen entstehen, gespeichert. Ohne Einwilligung werden diese Daten nicht weitergegeben.

Kommentare und Beiträge

Registrierte Nutzer haben auf der Website die Möglichkeit, Kommentare oder Beiträge zu hinterlassen. Machen die Nutzer von diesen Funktionen Gebrauch, werden ihre IP-Adressen gespeichert. Dies erfolgt zur Absicherung des Anbieters, falls von Nutzern rechtswidrige Inhalte verfasst und veröffentlicht werden (Beispiel: Beleidigungen, Verleumdungen, etc.). Dem Anbieter ist daran gelegen, dass die Verfasser für ihre Inhalte in solchen Fällen belangt werden können, daher ist der Anbieter an der Identität dieser Nutzer interessiert. Hinterlässt der Nutzer einen Beitrag oder einen Kommentar auf der Plattform, so wird er über Reaktionen anderer Nutzer (bsw. Kommentare, Folgebeiträge) per E-Mail informiert. Nutzer können Systembenachrichtigungen per Email jederzeit über ihr Nutzerprofil abbestellen. Jede Email-Benachrichtigung enthält zudem konkrete Hinweise zur Abbestellung der Systemnachrichten.

Newsletter

Dieses Angebot setzt für den Newsletter-Versand Newsletter2Go ein, einen Dienst der Newsletter2Go GmbH, Nürnberger Str. 8, 10787 Berlin. Öffnet der Nutzer den Newsletter, wird ein sogenanntes Trackingpixel eingesetzt. Durch das Trackingpixel werde nachfolgende Daten in Newsletter2Go gespeichert: Newsletter ID, E-Mail-Adresse des Nutzers, Datum und Zeitpunkt der Öffnung des Newsletters. Enthält der Newsletter Links, so enthalten diese Links ebenfalls Trackinginformationen, die es dem Anbieter ermöglichen, festzustellen, welche Links der Nutzer angeklickt hat. Dies erlaubt es dem Anbieter, die Newsletter an die Interessen der Nutzer anzupassen. Durch die Trackinglinks werden folgende Daten in Newsletter2Go gespeichert: Newsletter ID, E-Mail-Adresse des Nutzers, Link ID, Datum und Zeitpunkt des Klicks des Links.

 

Der Newsletter informiert interessierte Nutzer regelmäßig über den Anbieter und seine Angebote.

 

Möchte der Nutzer den Newsletter erhalten, benötigt der Anbieter eine valide E-Mail-Adresse sowie Informationen, die ihm die Überprüfung gestatten, dass es sich bei dem Nutzer tatsächlich um den Inhaber der angegebenen E-Mail-Adresse handelt, bzw. dass der Inhaber der angegebenen E-Mail-Adresse mit dem Empfang der Newsletters einverstanden ist. Die Daten werden ausschließlich für den Versand der Newsletter verwendet und nur an den Newsletter-Dienstleister Newsletter2Go GmbH weitergegeben. Mit der Anmeldung zum Newsletter werden die IP-Adresse des Nutzers und das Datum der Anmeldung gespeichert. Dies dient dem Nachweis für den Fall, dass ein Dritter die E-Mail-Adresse missbraucht oder sich ein Dritter ohne Wissen des Berechtigten für den Empfang der Newsletter anmeldet.

Der Nutzer kann die erteilte Einwilligung zur Speicherung seiner Daten, der E-Mail-Adresse sowie deren Nutzung zum Versand des Newsletters jederzeit widerrufen, etwa über den „Abmelden“-Link in den Newslettern selbst oder per Mitteilung an die oben stehenden Kontaktmöglichkeiten.

Einbindung von Diensten und Inhalten von Drittanbietern

Es kann sein, dass innerhalb dieses Angebots Inhalte Dritte, wie beispielsweise YouTube-Videos, Google-Maps-Karten, RSS-Feeds oder Grafiken anderer Webseiten eingebunden werden. Dies setzt voraus, dass die Anbieter dieser Dienste oder Inhalte (nachfolgend „Drittanbieter“) die IP-Adresse der Nutzer wahrnehmen. Die IP-Adresse ist für die Darstellung dieser Dienste oder Inhalte zwingend erforderlich, denn ohne Kenntnis der IP-Adresse wäre es nicht möglich, dass die Dienste oder Inhalte an den Browser des jeweiligen Nutzers gesendet werden. Der Anbieter bemüht sich, nur solche Dienste oder Inhalte zu nutzen, deren jeweilige Anbieter die IP-Adresse des Nutzers nur zur Auslieferung der Inhalte verwenden. Der Anbieter hat jedoch keinen Einfluss darauf, falls der Drittanbieter die IP-Adresse beispielsweise für statistische Zwecke speichert. Ist dem Anbieter eine solche Nutzung bekannt, klärt er die Nutzer darüber auf.

Cookies

Das Angebot des Anbieters verwendet Cookies. Cookies sind Dateien, die es ermöglichen, auf dem Zugriffsgerät der Nutzer (PC, Tablet, Smartphone o.ä.) spezifische, auf das Gerät bezogene Informationen zu speichern. Cookies dienen dazu, das Angebot des Anbieters nutzerfreundlicher zu machen, beispielsweise durch die Speicherung von Logindaten. Sie dienen aber auch dazu, statistische Daten der Webseitennutzung zu erfassen und sie zwecks Verbesserung des Angebotes analysieren zu können.  

Nutzer können ihren Browser so einstellen, dass das Speichern von Cookies eingeschränkt oder verhindert wird oder dass sie über das Setzen von Cookies informiert werden und dies im Einzelfall erlauben können. Es wird allerdings darauf hingewiesen, dass die Funktionalität des Angebotes ohne Nutzung von Cookies eingeschränkt sein kann.

Google Analytics

Dieses Angebot nutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA (nachfolgend „Google“). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, also Textdateien, die auf Computer der Nutzer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Benutzung dieses Angebotes durch die Nutzer werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Webseite, wird die IP-Adresse der Nutzer von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Die IP-Anonymisierung ist auf dieser Website aktiv. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen benutzen, um die Nutzung der Website durch die Nutzer auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt.

Die Nutzer können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass die Nutzer in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen können. Die Nutzer können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Alternativ zum Browser-Add-On oder innerhalb von Browsern auf mobilen Geräten, klicken Sie bitte diesen Link, um die Erfassung durch Google Analytics innerhalb dieser Website zukünftig zu verhindern. Dabei wird ein Opt-Out-Cookie auf Ihrem Gerät abgelegt. Löschen Sie Ihre Cookies, müssen Sie diesen Link erneut anklicken.

Einsatz von Google-Adwords

Die Anbieterin nutzt im Rahmen ihrer Online-Marketing-Maßnahmen das Online-Werbeprogramm „Google AdWords“ der Google Inc. (www.google.com) ein. Damit Unternehmen, die Google für die Schaltung von Anzeigen bezahlen (sogenannte Inserenten) feststellen können, wie viele Personen nach dem Klicken auf die Anzeigen anschließend auch die beworbenen Produkte kaufen, setzt Google einen Cookie (Conversion-Tracking). Das Conversion-Tracking Cookie wird nur dann auf einem Endgerät gespeichert, wenn Nutzer auf eine von Google geschaltete Anzeige klicken, bei der der Inserent das Conversion-Tracking einsetzt. Die Conversion-Tracking Cookies laufen nach 90 Tagen ab und enthalten keine Informationen, durch die Nutzer persönlich identifiziert werden können. Sofern das Cookie noch nicht abgelaufen ist und Nutzer bestimmte Seiten der Website eines Inserenten besuchen, können Google und der Inserent erkennen, dass sie auf die Anzeige geklickt haben und zu dieser Seite weitergeleitet wurden. Dabei erhält jeder Inserent ein anderes Cookie, so dass Cookies nicht über die Websites von Inserenten nachverfolgt werden können. Cookies für Conversion-Tracking können deaktiviert werden, indem Nutzer ihren Browser so einstellen, dass Cookies von der Domain „googleadservices.com“ blockiert werden. Weitere Hinweise zur damit einhergehenden Datenverarbeitung und zu Widerspruchsmöglichkeiten finden sich unter hier: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ 

Webtracking über das Skalierbare Zentrale Messverfahren („SZM“) / IVW

Dieses Angebot setzt Analysetools von Drittanbietern ein, um das Angebot auf die Bedürfnisse des Kunden anzupassen und das Angebot entsprechend zu verbessern. Mit Hilfe der Analysetools kann der Anbieter erkennen, woher der Nutzer der Website kommt, welche Bereiche auf dem Angebot aufgesucht werden und wie oft und wie lange bestimmte Unterseite und Kategorien angesehen werden. Hierzu setzt dieses Angebot die Technologie der INFOnline GmbH als zentraler Messdienstleister der Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern e.V. (IVW) ein.

Dieses Angebot setzt das „Skalierbare Zentrale Messverfahren“ (nachfolgend „SZM“) der INFOnline GmbH (http://www.infonline.de) für die Ermittlung statistischer Kennwerte zur Nutzung dieses Angebots ein.

Bei diesem Messverfahren werden anonyme Messwerte erhoben. Die SZM-Reichweitenmessung verwendet zur Wiedererkennung von Computersysteme alternativ entweder einen Cookie mit der Kennung „ioam.de“, „ivwbox.de“, ein LocalStorage Objekt oder eine Signatur die aus verschiedenen automatisch übertragenen Informationen des Browsers des Nutzers erstellt wird. IP-Adressen werden ausschließlich in anonymisierter Form verarbeitet.

Die Entwicklung der Reichweitenbemessung erfolgte unter Beachtung des Datenschutzes. Ihr Ziel ist es, die Nutzungsintensität und die Anzahl der Nutzer einer Website statistisch zu bestimmen, ohne dabei einzelne Nutzer zu identifizieren. Die Identität der Nutzer bleibt immer geschützt. Der Nutzer erhält über das System keine Werbung.

Für Web-Angebote, die Mitglied der Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern e.V. (nachfolgend „IVW“ – http://www.ivw.eu) sind oder an der Studie „internet facts“ der Arbeitsgemeinschaft Online-Forschung e.V. (nachfolgend „AGOF“ – www.agof.de) teilnehmen, werden die Nutzungsstatistiken monatlich von der AGOF und der Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse e.V. (ag.ma – www.agma-mmc.de) sowie der IVW veröffentlicht und können unter http://agof.de, http://agma-mmc.de und http://www.ivw.eu eingesehen werden. Neben der Veröffentlichung von Messdaten überprüft der IVW das SZM-Verfahren regelmäßig im Hinblick auf eine regel- und datenschutzkonforme Nutzung.

Weitere Informationen zum SZM-Verfahren können auf der Website der Betreiberin des SZM-Verfahrens, der INFOnline GmbH (https://www.infonline.de), in den Datenschutzbestimmungen der AGOF (http://www.agof.de/datenschutz) und der Website des IVW (http://www.ivw.eu) entnommen werden.

Der Nutzer kann der Datenverarbeitung durch das SZM-Verfahren unter folgenden Links widersprechen: http://optout.ioam.de und http://optout.ivwbox.de.

Datenschutzhinweise zur Werbung

Der Verkauf von Werbung auf den Seiten der Anbieterin erfolgt durch die Ströer Digital Media GmbH (Vermarkter). Der Vermarkter nutzt ein sogenanntes „User-Targeting“, um nutzerspezifische Werbung auszuspielen. Informationen zur Erhebung und Nutzung der Daten finden sich auf folgender Website der Ströer Digital Media GmbH: www.stroeer.de/digitale-werbung/werbemedien/targeting-data/datenschutz. Dort finden Nutzer eine Übersicht aller durch den Vermarkter eingesetzten Technologien sowie die Möglichkeit, die Erhebung durch Opt-Out Buttons für das Targeting zu unterbinden.

Besondere Bestimmungen zur Nutzung der Outdooractive Apps und der mobilen Webseiten

 a) Tracking über das Skalierbare Zentrale Messverfahren („SZM“)

 Die Android und iOS Apps des Anbieters nutzen ebenfalls das „Skalierbare Zentrale Messverfahren" (SZM) der INFOnline GmbH (http://www.infonline.de) für die Ermittlung statistischer Kennwerte zur Nutzung des Angebots.

Dabei werden anonyme Messwerte erhoben. Die SZM- Reichweitenmessung verwendet zur Wiedererkennung von Geräten eindeutige Kennungen des Endgerätes, die ausschließlich anonymisiert übermittelt werden. IP-Adressen werden nur in anonymisierter Form verarbeitet.

Innerhalb der Apps kann der Datenverarbeitung durch Deaktivierung der Funktion „Daten senden“ in den Einstellungen widersprochen werden. Dabei ist zu beachten, dass dadurch nur die Messung in der App deaktiviert wird.

 

b) Erhebung der Standortdaten

Die mobilen Webseiten und die Apps des Anbieters erheben mit der Einwilligung des Nutzers seinen Standort (GPS-Positionsdaten), um Bewegungsdaten der Nutzer zur Kartenvisualisierung zu nutzen und dadurch Heatmaps zu erstellen, die den Nutzern der Plattform eine Einschätzung erlauben, welche Regionen und Ziele besonders beliebt sind. Diese Daten werden ausschließlich in anonymisierter Form erhoben und können dem Profil des Nutzers nicht zugeordnet werden.

Nur mit ausdrücklicher Einwilligung des Nutzers wird dessen präziser Standort übermittelt und im Angebot des Anbieters gespeichert. Dies geschieht, wenn der Nutzer der App oder der mobilen Webseite (nachfolgend „Anwendung“) die GPS-Nutzung erlaubt hat und die Tracking-Funktion nutzt. Bei Nutzung der Tracking-Funktion durch die Anwendung werden folgende Daten an den Anbieter übermittelt und im Profil des Nutzers auf dem Angebot gespeichert: Bilder, Wegpunkte, Texte.

Die Einwilligung zur Übermittlung der GPS-Daten und zur Tracking-Funktion kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Alternativ kann der Zugriff auf die Standortdaten in den Einstellungen des mobilen Endgerätes des Nutzers deaktiviert werden

 

c) Conversion-Tracking

Zur Messung des Erfolgs von Online-Marketing-Maßnahmen innerhalb von mobilen Apps werden zuweilen Tracking-Codes von Drittanbietern eingesetzt. Diese dienen ausschließlich der Attribution einer App-Installation zu einer Download-Quelle, es werden darüber hinaus keine personenbezogenen Daten der Nutzer erhoben, gespeichert oder verarbeitet.

Auskunftsrecht und Widerruf

Sollte der Nutzer mit der Speicherung seiner personenbezogenen Daten nicht mehr einverstanden oder diese unrichtig geworden sein, wird der Anbieter auf eine entsprechende Weisung hin die Löschung oder Sperrung seiner Daten veranlassen oder die notwendigen Korrekturen vornehmen (soweit dies nach dem geltendem Recht möglich ist). Auf Wunsch erhält der Nutzer unentgeltlich Auskunft über alle personenbezogenen Daten, die der Anbieter über ihn gespeichert hat.

 

Bei Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten, bei Auskünften, Berichtigung, Sperrung oder Löschung von Daten sowie Widerruf erteilter Einwilligungen wenden Sie sich bitte an den Anbieter:

 

Outdooractive GmbH & Co. KG

Missener Str. 18
87509 Immenstadt

service@outdooractive.com