PRIVACYREGLEMENT: NKBV & Outdooractive GmbH & Co. KG 

PRIVACYREGLEMENT NKBV

Dit reglement heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door de Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging (NKBV). De NKBV respecteert en beschermt de privacy van haar leden. De NKBV spant zich in om ervoor zorg te dragen dat alle persoonsgegevens die door haar leden worden verstrekt vertrouwelijk worden behandeld en alleen zullen worden gebruikt in overeenstemming met de wet en met de richtlijnen zoals in dit reglement omschreven. Dit reglement is goedgekeurd op de Vergadering van Afgevaardigden van [datum].


PARAGRAAF 1: ALGEMENE BEPALINGEN
 
Artikel 1: Begripsbepaling
In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aan vulling op de Wet bescherming persoonsgegevens verstaan onder:

• de wet: de Wet bescherming persoonsgegevens
• het reglement: dit reglement
• persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon
• verwerking van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens
• bestand: elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens, ongeacht of dit geheel van gegevens gecentraliseerd of verspreid is op een functioneel of geografisch bepaalde wijze, dat volgens bepaalde criteria toega nkelijk is en betrekking heeft opverschillende personen
• verantwoordelijke: NKBV
• bewerker: degene die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zij n onderworpen
• personeel: personen in dienst van of werkzaam ten behoeve van de verantwoordelijke, waaronder begrepen vrijwilligers
• betrokkene: degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft, waaronder begrepen leden en begunstigers van de NKBV
• beheerder: degene die onder verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke is belast met de dagelijkse zorg voor de verwerking van persoonsgegevens, voor de juistheid van de ingevoerde gegevens, alsmede voor het bewaren, verwijderen en verstrekken van gegevens
• gebruiker: degene die onder verantwoordelijkheid van de beheerder bevoegd is persoonsgegevens in te voeren, te wijzigen en/of te verwijderen, dan wel van enigerlei uitvoer van de verwerking kennis te nemen
• verstrekken van persoonsgegevens: het bekend maken of ter beschikking stellen van persoonsgegevens


Artikel 2: Doelstellingen van de verwerking
Persoonsgegevens van betrokkenen zullen uitsluitend worden verwerkt voor:
a. activiteiten die gelet op de doelstelling van de NK BV gebruikelijk zijn of die door de Vergadering van Afgevaardigden zijn goedgekeurd
b. het berekenen, vastleggen en innen van contributies en giften, waaronder begrepen het in handen van derden stellen van vorderingen, a lsmede andere activiteiten van intern beheer
c. het verzenden van informatie aan betrokkenen
d. het verstrekken van de postcode, het geslacht en le eftijd van de leden aan de sportkoepel NOC*NSF teneinde voor ondersteuning in aanmerking te komen en/of beleid op het gebied van sport verder te ontwikkelen
e. het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van accountantscontrole


Artikel 3: Soorten van opgenomen persoonsgegevens
1. Geen andere persoonsgegevens worden verwerkt dan:
a. naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, emailadres, instructeursstatus en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens, alsmede bank- of girorekeninggegevens van de betrokkene 
b. een administratienummer dat geen andere informatie bevat dan onder a
c. gegevens als bedoeld onder a, van de ouders, voogden of verzorgers van minderjarige leden of begunstigers
d. gegevens met betrekking tot het lidmaatschap of de begunstiging, waaronder begrepen de aard daarvan, de functie binnen en de deelname aan de activiteiten van de NKBV
e. gegevens met het oog op het berekenen, vastleggen en innen van contributies en giften
2. Persoonsgegevens worden slechts verwerkt voor zoverzij, gelet op de in artikel 2 genoemde doeleinden, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn.
3. De beheerder treft de nodige voorzieningen ter bevordering van de juistheid en volledigheid van de persoonsgegevens.


Artikel 4: De verkrijging van persoonsgegevens
Indien de beheerder of gebruiker persoonsgegevens opvraagt bij de betrokkene, deelt hij de betrokkenen vóór het moment van verkrijging zijn identiteit mee alsmede het doel van de verwerking waarvoor de gegevens zijn bestemd, tenzij de betrokkenen hiervan al
op de hoogte is.


PARAGRAAF 2: RECHTSTREEKSE TOEGANG TOT EN VERSTREKKING VANPERSOONSGEGEVENS

Artikel 5: Rechtstreekse toegang tot de persoonsgegevens

1.Uitsluitend de beheerder en de door de beheerder aangewezen gebruikers hebben, met het oog op de dagelijkse zorg voor het goed functioneren van de verwerking,rechtstreekse toegang tot persoonsgegevens.
2.De personen, bedoeld in het eerste lid zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens, waarvan zij kennis nemen, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht of uit huntaak de noodzaak tot mededeling voortvloeit.


Artikel 6: Verstrekking aan personen binnen de NKBV
1. Indien hiertoe in de Vergadering van Afgevaardigden is besloten kunnen persoonsgegevens van betrokkenen worden verstrekt a
an personen binnen de NKBV, waaronder begrepen:
i. de leden of begunstigers 
ii. de ouders, voogden en verzorgers van minderjarige leden of begunstigers
iii. personeel van NKBV en degenen, waaronder begrepen derden, die belast zijnmet of leiding geven aan de activiteiten bedoeld in artikel 3 lid 1
2. De verstrekking van de persoonsgegevens dient in overeenstemming te zijn met de in artikel 3 genoemde doeleinden.


Artikel 7: Verstrekking aan personen of bedrijven buiten de NKBV
1. Persoonsgegevens uit de ledenadministratie kunnen a an derden worden verstrekt, indien hiertoe in de Vergadering van Afgevaardigden is besloten en de verstrekking in overeenstemming is met de in artikel 2 genoemde doe leinden, behoudens de gevallen genoemd in artikel 8 waarvoor nadere voorwaarden gelden.
2. In andere gevallen is het verstrekken van persoonsgegevens van betrokkenen aan personen of bedrijven buiten de NKBV uitsluitend to egestaan indien:
a. de betrokkene hiervoor zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend
b. het verstrekken van de gegevens noodzakelijk is omeen wettelijke verplichting nate komen waaraan de NKBV onderworpen is (bijvoorbeeld in verband met belastingaangifte)
c. het verstrekken van persoonsgegevens noodzakelijk is ter vrijwaring van een vitaal belang van de betrokkene (bijvoorbeeld op grond van medische noodzaak)óf
d. de verdere verwerking plaatsvindt voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden, onder de voorwaarde dat door de NKBV voldoende maatregelen zijn getroffen om te verzekeren dat de verdere verwerking uitsluitend geschiedt ten behoeven van deze specifieke doeleinden. Zo mogelijk worden persoonsgegevens geanonimiseerd 


Artikel 8: Verstrekking aan derden voor direct-marketing doeleinden
1. Verstrekking van persoonsgegevens aan derden voor direct-marketing doeleinden (waaronder begrepen voor commerciële of charitatieve doelen) is uitsluitend toegestaan indien:
a. de betrokkenen hiervoor hun ondubbelzinnige toestem ming hebben verleend (bijvoorbeeld bij het aangaan van het lidmaatschap); óf 
b. de betrokkenen vóóraf gedurende een redelijke termijn in de gelegenheid zijn gesteld om tegen de verstrekking van de persoonsgeg evens verzet aan te tekenen.
2. In gevallen bedoeld in lid 1 onder b, neemt de NKBV passende maatregelen om de betrokkenen tijdig bekend te maken met de mogelijkh eid van verzet, ófwel door middel van rechtstreekse berichtgeving aan de betrokkenen, ófwel door publicatie in een ledentijdschrift, -brochure, etc. dat door alle betrokkenen wordt ontvangen.
3. In geval van verzet door een betrokkene treft de NK BV onmiddellijk maatregelen om te voorkomen dat de persoonsgegevens van de betrokkene aan de derde worden verstrekt.


PARAGRAAF 3: ZORGVULDIGHEID

Artikel 9: Beveiliging
1. Persoonsgegevens worden op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt. Het bestuur stelt een plan op voor de technische organisatorische beveiliging van de verwerking van persoonsgegevens. Daarbij wordt gezorgd voor een passend en adequaat beveiligingsniveau waarbij onnodige verzameling of verdere verwerking van persoonsgegevens wordt voorkomen.
2. Het bestuur doet het vastgestelde beveiligingsplan toekomen aan de beheerder. De beheerder bewerkt de persoonsgegevens in overeenstemming met dit plan.
3. Indien gebruik wordt gemaakt van de diensten van een externe bewerker, legt het bestuur de wederzijdse verplichtingen met betrekking tot de omgang met persoonsgegevens schriftelijk in een overeenkomst met de bewerker vast.

Artikel 10: Voorlichting
De verantwoordelijke draagt zorg voor de benodigde voorlichting van de beheerders en de gebruikers van de persoonsgegevens om te verzekeren dat zij de processen van persoonsgegevensverwerking, de daarvoor geldende regels en hun eigen rol daarin begrijpen.

Artikel 11: Technische werkzaamheden 
Personen die belast zijn met de uitvoering van technische werkzaamheden zijn gehouden tot geheimhouding van alle persoonsgegevens waarvan zij kennis hebben kunnen nemen.


PARAGRAAF 4: RECHTEN VAN DE BETROKKENE

Artikel 12: Recht op correctie: verbetering, aanvull ing, verwijdering en/of afscherming
1. Op schriftelijk verzoek van een betrokkene gaat de beheerder over tot verbetering, aanvulling, verwijdering en/of afscherming van de met betrekking tot de verzoeker verwerkte persoonsgegevens, indien en voor zover de ze gegevens feitelijk onjuist, voor het doel van de verwerking onvolledig, niet te r zake dienend of bovenmatig zijn, dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voor schrift worden verwerkt. Het verzoek behelst de aan te brengen wijzigingen.
2. De beheerder deelt de verzoeker zo spoedig mogelijk , maar uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het verzoek, schriftelijk me e of hij daaraan voldoet. Indien hij daaraan niet of niet geheel wil voldoen, omklee dt hij dat met redenen.
3. De beheerder draagt er zorg voor dat een beslissing tot verbetering, aanvulling, verwijdering en/of afscherming zo spoedig mogelijk wordt uitgevoerd.
4. De beheerder informeert in geval van verbetering, a anvulling, verwijdering en/of afscherming derden daarover en verzekert zich ervan dat die derden hun bestanden dienovereenkomstig aanpassen. De beheerder deelt de verzoeker mee aan welkederden hij die informatie heeft verstrekt.


PARAGRAAF 5: SLOTBEPALINGEN

Artikel 13: Onvoorzien
In gevallen waarin het reglement niet voorziet beslist het bestuur.

Artikel 14: Wijzigingen en aanvullingen
1. Wijzigingen in doel van de verwerking en in soort van inhoud, gebruik en wijze van verkrijging van de persoonsgegevens dienen te leide n tot wijziging van dit reglement.
2. Wijzigingen en aanvullingen van het reglement worde n door de Vergadering van Afgevaardigden vastgesteld.

Artikel 15: Inwerkingtreding en citeertitel
1. Dit reglement treedt in werking op [datum].
2. Dit reglement kan worden aangehaald als Privacyreglement NKBV.

 

 

Privacy Policy 

§ 1 General Information regarding the use of personal data.

(1) The following informs you about the collection of personal data when using our website. 'Personal data' is all information that is directly and personally related to you, e.g. name, address, e-mail addresses, user behavior

(2) Liable parties are pursuant to Art. 4 para. 7 of the EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO)

 

Outdooractive GmbH

Missener Straße 18

87509 Immenstadt

Phone: +498323-80060

E-mail: info@outdooractive.com

Managing Director: Hartmut Wimmer  
(see Imprint).

 

Our full privacy policy can be accessed using the following contact details:

Anwaltskanzlei Schenk Datenschutz Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Auf der Wies 18

87727 Babenhausen

Phone: 08333-926936-0

Telefax: 08333-926936-1

Zweigstelle:

Zweigstr. 10 (Nähe Karlsplatz/Stachus)

80336 München

Phone: 089-21543877

E-mail: info@europajurist-schenk.com

Managing Director: Rechtsanwältin Sabine Schenk.

 

(3) When you contact us by email for via a contact form, the data you have provided (your email address, first and last names, gender and nationality) is saved by us in order to better answer your questions. We delete the data arising in this instance after the storage is no longer necessary, or restrict the processing if there are legal storage obligations.

(4) Wherever we use contracted service providers to promote our products, or we use your data for advertising purposes, we will inform you as detailed below about the processes involved. We will also notify you of the criteria during the period your data is stored.

§ 2 Your rights

(1) You have the following rights with respect to your personal data:

–The right to information.

–The right to amendments or deletion.

–The right to restrict use.

–The right to object to use.

–The right to the transfer of data.

(2) You also have the right to lodge a complaint against us for using your data with the Data Protection Supervisory Authority.

§ 3 Collection of data when you visit our website

(1) If you are only using the website for information purposes, i.e. you do not register or otherwise provide us with information, we only collect the data that your browsers sends to our servers, which is a technical requirement for us to display our website to you and to ensure stability and security (legal basis is art. 6 para. 1 S. 1 lit. f DS-GVO):

–IP address.

–Date and time of request.

–Time zone difference in relation to Greenwich Mean Time (GMT)

–Request's content (concrete page)

–Access status / http status code

–Volume of data transmitted each time

–Website from which the request originated

–Browser

–Operating system and its interface

–The language and version of the browser's software.

(2) In addition to the data listed above, cookies are also saved when using our website. Cookies are small text files that are stored on your hard drive and assigned to your chosen browser through which specific information flows to the location that sets the cookie (in this case us). Cookies cannot run programs or transmit viruses to your computer. They serve to make the internet more user-friendly and effective.

(3) Use of Cookies:

a)This website uses the following types of cookies, the scope and functionality of which are explained below:

–Transient Cookies (refer to b)

–Persistent Cookies (refer to c)

b)Transient cookies are automatically deleted once you close your browser. They store a so-called 'session ID', which assigns various requests from your browser to the shared session. This allows your computer be recognized again when you return to our website. Session cookies are deleted once you log out.

c)Persistent Cookies are automatically deleted after a specified period, which differs depending on the cookie itself. You can delete the cookies in the security settings of your browser at any point.

d)You can configure your browser setting to suit your preferences and, for example, decline to accept third party or all cookies. We would like to make you aware that doing this may make you unable to use all of the features of the website.

e)If you have an account with us we use cookies to identify you whenever you visit our site. You would otherwise need to log in each time.

f)The cookies that are used are not recorded by your browser, but instead by your Flash plug-in. We also use HTML5 storage objects located on your device. These objects store the required data irrespective of which browser you use and do not have an automatic expiration date. If you do not want the Flash cookies to be processed, you need to install an add-on such as, for example, Adobe Flash cookie killer for Google Chrome. You can prevent the use of HTML5 storage objects by setting your browser to private mode. We also recommend that you regularly delete your cookies and browser history manually.

§ 4 Additional features and services of our website

(1) An addition to using our website purely for informational purposes, we offer various other services that you may use if interested. For these purposes you will generally need to provide further personal data which we will then use to render the respective service and to which the data use processed mentioned before apply.

(2) We use external service providers to some extent to handle your data. These have been carefully selected and commissioned by us, are bound by our instructions and are checked regularly.

(3) We may also disclose your personal information to third parties when taking part in promotions, competitions, contractual agreements or similar services offered by us and in conjunction with our partners. You will receive further information at the time of providing your personal data or as described below.

(4)Some of our service providers or partners are based outside the European Economic Area (EEA). Further information regarding our service providers and partners can be found in the descriptions of the respective service provider/partner

§ 5 Objection to or revocation of the use of your data

(1) Whenever you have given consent for your data to be used, you can choose to revoke this at any point. Removing your consent influences the admissibility of the use of your personal data after it has been given to us.

(2) Insofar as we base the use of your data on a balance of interest, you may object to its use. This is the case if, in particular, the use of your data is not required to fulfill a contract with you, presented by us in the following descriptions of functions. In the event of any such objection, we ask you to clarify your reasons for not allowing us to use your data as we have previously done. If your objection is justifiable we will ether continue to adapt the use of your data or provide you with a compelling legal argument for why we will continue to use your data.

(3) You may, of course, object to the use of your personal data for the purposes of advertising and data analysis. You can inform us of your objection to these using the following contact details:

 

Outdooractive GmbH

Missener Straße 18

87509 Immenstadt

Phone: +498323-80060

E-Mail: info@outdooractive.com

Managing Director: Hartmut Wimmer

 

§ 6 Use of our mobile app.

(1) Information regarding the collection of personal data.

(a) In addition to our online services, we also offer an app that may be downloaded to your mobile device. The following informs you about the collection of personal data when using our website. 'Personal data' is all information that is directly and personally related to you, e.g. name, address, e-mail addresses, user behavior

(b) Liable parties are pursuant to Art. 4 para. 7 of the EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO)

Outdooractive GmbH

Missener Straße 18

87509 Immenstadt

Phone: +498323-80060

E-Mail: info@outdooractive.com

Managing Director: Hartmut Wimmer  
(see Imprint).

 

You can reach our data protection officer using the following contact details:

Anwaltskanzlei Schenk Datenschutz Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Auf der Wies 18

87727 Babenhausen

Phone: 08333-926936-0

Telefax: 08333-926936-1

E-Mail: info@europajurist-schenk.com

Managing Director: Rechtsanwältin Sabine Schenk.

 

 (c) When you contact us by email for via a contact form, the data you have provided (your email address, first and last names, gender and nationality) is saved by us in order to better answer your questions. We delete the data provided in connection with this after its storage is no longer required or, in the case of legal obligations relating to its storage, we limit its use.

(d) Wherever we use contracted service providers to promote our products, or we use your data for advertising purposes, we will inform you as detailed below about the processes involved. We will also notify you of the criteria during the period your data is stored.

(2) Your rights

(a) You have the following rights with respect to your personal data:

–The right to information.

–The right to amendments or deletion.

–The right to restrict use.

–The right to object to use.

–The right to the transfer of data.

(b) You also have the right to lodge a complaint against us for using your data with the Data Protection Supervisory Authority.

(3) Collection of data when using our mobile app

(a) When downloading the mobile app, the required information is transferred to the app store, in particular the username, email address and customer number linked to the account, the time of download, payment information and individual device code. We have no influence on this data collection and are not responsible for it. We process the data only to the extent that is necessary to download the app to your mobile device.

(b) When using the app, we collect the personal data described below in order to facilitate convenient use of the functions. If you choose to use our app, we collect the following data, which is a technical requirement for us to offer you the features of our app and to ensure stability and security (legal basis is art. 6 para. 1 S. 1 lit. f DS-GVO):

–IP address

–Date and time of request.

–Time zone difference in relation to Greenwich Mean Time (GMT)

–Request's content (concrete page)

–Access status / http status code

–Volume of data transmitted each time

–Website from which the request originated

–Browser

–Operating system and its interface

–The language and version of the browser's software

–Geodata.

(c) We also require your device's identification, International Mobile Equipment Identity (IMEI) number, International Mobile Subscriber Identity (IMSI), mobile number (MSISDN), Wireless LAN MAC address, the name of your mobile device and e-mail address. In the event that you are a 'Pro' customer, your bank details will also be collected.

(d) In addition to the data listed above, cookies are also saved when using our website. Cookies are small text files that are stored on your hard drive and assigned to your chosen browser through which certain information flows to the location that sets the cookie (in this case us). Cookies cannot run programs or transmit viruses to your computer. They serve to make the internet more user-friendly and effective.

(aa)The mobile app uses the following types of cookies, the scope and functionality of which are explained below:

–Transient cookies (refer to bb)

–Persistent cookies (refer to cc).

(bb)Transient cookies are automatically deleted once you close the app, including session cookies in particular. They store a so-called session ID, which assigns various requests to your mobile app. This allows your mobile device be recognized when you use it next time. Session cookies are deleted once you log out or close the app.

(cc)Persistent Cookies are automatically deleted after a specified period, which differs depending on the cookie itself. You can configure the settings of your device's operating system and the app to suit your preferences and, for example, decline to accept third party or all cookies. We would like to make you aware that doing this may make you unable to use all of the features of the app.

(e) For advertising purposes we use a so-called 'Advertising Identifier' (IDFA). This is a unique but non-personalized and non-permanent identification number for a particular device provided by iOS. The data collected through the IDFA will not be linked to any other device-related information. The IDFA is used by us to provide you with personalized advertising and to evaluate your use. If you enable 'no ad tracking' in the iOS setting under 'Privacy'-'Advertising', we are only able to take the following actions: Measure your interaction with banners by counting the number of times a banner is displayed without being clicked on ('frequency capping') and evaluate the click- through rate, unique user detection, unique user detection, security measures, fraud prevention and troubleshooting. You can delete the IDFA ('reset Advertising ID') at any time in the device settings, creating then a new IDFA that is not merged with the previously collected data. We would like to make you aware that restricting the use of the IDFA may make you unable to use all of the features of the app.

(f) Collection of your location data

(aa)Our products include so-called Location Based Services, with which we offer specific services that are tailored to your location. You are only able to use these functions after agreeing via a pop-up that we can anonymously collect both your data using GPS and your IP address for the purposes of providing a service. You can permit or disable this function within the settings of the app or your operating system at any point by calling up the settings in (...)

Your location will be regularly relayed to us following your confirmation, at which point we will only use your last recorded location and delete previous notifications relating to your location. When the location survey is active, your smartphone indicates that the data is being processed via a compass icon in the upper bar.

(bb)For the purposes of advertising, market research and demand-oriented design of the offer, we create user profiles using pseudonyms. These data are not combined with other personal data. You can object to this by clicking on the corresponding button in the app settings. You are also welcome to contact info@outdooractive.com or the address given in the imprint.

(g) When you start using our mobile app, we will request your permission via a pop-up to use your address book, calendar, photos and reminders. If you do not grant us permission, this information will not be used. We would like to make you aware that doing this may make you unable to use all of the features of the app. You can grant or refuse permission subsequently in the app's settings.

(bb)If you permit us access to this data, the mobile app will only access and transfer it to our server for purely functional purposes. Your data will be handled confidentially and deleted if either you remove permission for it to be used or if it is no longer required to render services and/or there is no legal need for it to be stored (legal basis is art. 6 para. 1 P. 1 lit. f DS-GVO)

(4) Dissemination of data to Facebook

(aa)By using our app, your data will be passed on to Facebook. Within Germany and according to Facebook, the IP address is made anonymous immediately after being collected. By activating the app, your personal data will be transmitted to Facebook and stored by them in the US.

(bb) We have no influence on the data that is collected and the mechanisms for processing this data, nor are we aware of the full extent of the data collection, the purpose of its use or the duration it is stored. We have no available information relating to Facebook's data deletion policy.

(cc)Facebook stores the data collected in respect of you as user profiles and uses these for the purposes of advertising, market research and/or the customization of its website's design. Such analysis is carried out in particular (including for users not logged in) in order to display targeted advertising and to inform other users of the social network about your activities on our website. You have the right to object to the creation of these user profiles and you must contact Facebook in order to exercise this right (legal basis for the use of Facebook is art. 6 para. 1 S. 1 lit. f DS-GVO).

(dd)Data is transferred irrespective of whether you have a Facebook account or are logged in to one. If you are logged in to Facebook, the data of yours that is being collected by us will be assigned directly to your Facebook account.

(ee)Further information on the purpose and scope of data collection and use by Facebook can be found in the privacy statement provided below. You can also find additional information about your rights and privacy settings in this regards by contacting Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php; Further information about data collection: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications as well as http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo. Facebook has also made itself subject to the EU-US-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

§ 7 Use of our web shop

(1)If you wish to make an order using our web shop, it is contractually necessary for you to provide us with personal data so that we can process your order. Mandatory information required for the contract to be executed is specifically marked whilst other details are voluntary. We process the data provided by you to fulfill your order. In doing so we will pass your payment data to our bank (legal basis is art. 6 sentence. 1 S. 1 lit. b DS-GVO).

Purchases of online services in our web shop are only possible with a customer account in which we store your data for later purchases. If you create an account under "My Account", the data you provide will be stored in a manner that is revocable. You may delete all other data, including your user account in the customer settings area.

We may also process the information you provide to inform you of other interesting products from our portfolio or to send you e-mails with technical information.

(2)We are obligated by commercial and tax law to retain your address, date of payment and date of order for a period of ten years.

(3)In order to prevent unauthorized access of third parties to your personal data and in particular your financial data, the order process is encrypted using TLS technology.

§ 8 Newsletter

(1) With your consent, you can subscribe to our newsletter, which will inform you about our current interesting offers. All advertised goods and services are named in the agreement.

(2) We use the so-called 'opt-in' procedure to register for our newsletter. This means that after you have registered, we will send you an e-mail to the address you have provided in which we ask you to confirm that you wish to receive the newsletter. If you do not confirm your registration within 24 hours, your information will be blocked and automatically deleted after one month. We also store the IP addresses you use and the dates you registered and confirmed. The purpose of the procedure is to prove your registration and, if necessary, to clarify possible misuse of your personal data.

(3) Your email address is the only mandatory piece of information we require for sending the newsletter. The other data that specified and clearly marked is voluntary information which is used to address you personally. Only once you have confirmed will we save your email address for the purpose of sending you the newsletter (legal basis is art. 6 sentence. 1 S. 1 lit. a DS-GVO).

(4) You can withdraw your request to receive the newsletter at any time and unsubscribe from it. You can declare this withdrawal by clicking on the link provided in each newsletter mail shot, by sending an e-mail to service@outdooractive.com with the subject "newsletter" or by writing a message to the contact details stated in the imprint.

(5) We would like to mention that we analyze your user behavior when sending the newsletter. To carry this out, the emails sent contain so-called web beacons or tracking pixels that represent one-pixel image files stored on our website. During the the analysis we link both the data covered in § 3 and the web beacons with your e-mail address and an individual ID. Links received in the newsletter also contain this ID. With the data obtained in this way, we create a user profile to tailor the newsletter to your individual interests. We record when you read our newsletters, which links you click on in them and by doing so we can infer your personal interests. We connect this data to your activities on our website.

You may object to this tracking at any time by clicking on the separate link provided in each e-mail or informing us via another means of contact. The information will be stored as long as you subscribe to the newsletter. After a cancellation we save the data purely statistically and anonymously. Tracking is also not possible if you have turned off the image display default in your email client. In this case the newsletter will not be displayed completely and you may not be able to use all the functions. If you display the images manually, the tracking described above is carried out.

(6) Please be aware that we use the external provider 'Newsletter2Goto' to distribute the newsletter. For more information on the purpose and scope of data collection and how it is used by Newsletter2Go, please refer to the privacy statement linked below. You will also find further information there about your rights and what settings are available to protect your privacy: Newsletter2G0 GmbH, Köpenicker Str. 126, 10179 Berlin; Privacy Statement: https://www.newsletter2go.de/datenschutz/.

§ 9 Use of Google Analytics

(1)This website uses Google Analytics, a web analytics service provided by Google Inc. ("Google"). Google Analytics uses so-called 'cookies', which are text files stored on your computer that allow us to analyze how users interact with the site. The information created by the cookie about your use of the website is usually transmitted to a Google server in the US and stored there. However, if IP anonymization is enabled on this website, Google will first truncate your IP address within member states of the European Union or other parties in agreement with the European Economic Area. Only in exceptional cases will the full IP address be transmitted to a Google server in the US and be truncated there. Google will use this information to evaluate your use of the website, to compile reports on website activity and to provide other services related to website and internet usage and share these with the website operator.

(2)The IP address provided by your browser as part of Google Analytics will not be merged with other data provided by Google.

(3)You can prevent the storage of cookies by setting your browser software accordingly; however, we would like to make you aware that doing this may make you unable to fully use all of the functions of the website. You can also prevent Google collecting and using the data generated by the cookie and your use of the website (including your IP address) by downloading and installing the browser plug-in available under the following link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

(4)This website uses Google Analytics with the extension "_anonymizeIp ()". As a result, IP addresses are truncated, thus maintaining anonymity. If the data collected relates to an individual, it will be immediately excluded and the personal data deleted.

(5)We use Google Analytics to analyze and regularly improve the use of our website. The statistics obtained enable us to improve our service and make it more interesting for the user. In exceptional cases, in which personal data is transferred to the US, Google has made itself subject to the EU-US Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. The legal basis for the use of Google Analytics is Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. f DS-GVO.

(6)Third party information: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Terms of use: http://www.google.com/analytics/terms/de.html, overview of privacy statement: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, as well as their privacy statement: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

(7) This website also uses Google Analytics to analyze visitor flows across devices, carried out via a user ID. You can disable to the analysis of your use on devices in your customer account by going to 'My data', 'Personal data ' in your settings.

§ 10 Integration of YouTube-Videos

(1)We have included YouTube videos in our online offerings, which are stored on http://www.YouTube.com and can be played directly on our website. These are all displayed in the 'extended data protection mode', meaning that no data regarding you as a user will be transferred to YouTube if you do not play the videos. Only by playing the videos will the data referred to in § 2 of this statement be disseminated. We have no influence over this transferal of data.

(2)By visiting the website, YouTube receives the information that you have accessed the corresponding sub-page of our website. In addition, the data referred to in § 3 of this statement will be transmitted. This occurs irrespective of whether or not YouTube has provided you with a user account that you are logged in to. When you are logged in to Google, your data will be linked directly to your account. If you do not wish for your profile to be associated with YouTube, you must log out before activating the button. YouTube stores the data collected in respect of you as user profiles and uses these for the purposes of advertising, market research and/or the customization of its website's design. Such analysis is carried out in particular (including for users not logged in) in order to display targeted advertising and to inform other users of the social network about your activities on our website. You have the right to object to the creation of these user profiles and you must contact YouTube in order to exercise this right.

(3)Further information on the purpose and scope of data collection and use by YouTube can be found in the privacy statement provided below. You can also find additional information about your rights and privacy settings in this regards: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google processes your data in the US and has made itself subject to the EU-US Privacy-Shield https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

§ 11 Integration of Braintree (Paypal)

(1)Our website gives you the opportunity to pay for our products through Braintree. Braintree is a service of Paypal. If you decide to buy something through Braintree, your personal data will be transmitted to Braintree / PayPal. If you open a Braintree / PayPal account, your name, address, telephone number and e-mail address must be transmitted to PayPal. The legal basis for the transmission of data is Article 6 (1) (a) DS-GVO and Article 6 (1) (b) DS-GVO.

(2)The operator of the payment service PayPal:

PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.,22-24 Boulevard Royal,L-2449 Luxembourg

E-Mail: impressum@paypal.com

(3)Further information on the use of your data and the protection of your privacy can be found in the privacy statement of Paypal und Braintree available vide the following links: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full und https://www.braintreepayments.com/en-de/legal/braintree-privacy-policy.

 

§ 12 Integration of Facebook Connect

(1)We use Facebook Connect on our website, which offers the possibility to log in with us using a Facebook log-in. The necessary data will be communicated by Facebook and Facebook receives information about the use of this new service by the user.

 (2)We have no influence on the data that is collected and the mechanisms for processing this data, nor are we aware of the full extent of the data collection, the purpose of its use or the duration it is stored. We have no available information relating to plug-in provider's data deletion policy.

(3)The plug-in provider stores the data collected in respect of you as user profiles and uses these for the purposes of advertising, market research and/or the customization of its website's design. Such analysis is carried out in particular in order to display targeted advertising and to inform other users of the social network about your activities on our website. You have the right to object to the creation of these user profiles and you must contact the respective plug-in provider in order to exercise this right (legal basis for the use of Facebook Connect is art. 6 para. 1 S. 1 lit. f DS-GVO).

(4)Further information on the purpose and scope of data collection and use by the plug-in provider can be found in the provider's data protection declarations below. There you can also find additional information about your rights and privacy settings in this regards:

(5)Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php; Further information on data collection: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications  sowie http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo. Facebook has made itself subject to the EU-US Privacy-Shield https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

§ 13 Integration of Zendesk

(1)We use Zendesk on this website, which is a live chat function. Zendesk collects personal data for various purposes, which you can find out more about in the privacy statements provided in the following link: https://www.zendesk.de/company/customers-partners/privacy-policy/.

(2) We have no influence on the data that is collected and the mechanisms for processing this data, nor are we aware of the full extent of the data collection, the purpose of its use or the duration it is stored. We have no available information relating to Zendesk's data deletion policy.

(3)Zendesk stores the data collected in respect of you as user profiles and uses these for the purposes of advertising, market research and/or the customization of its website's design. You have the right to object to the creation of these user profiles and you must contact Zendesk in order to exercise this right (legal basis for the use of Zendesk is art. 6 para. 1 S. 1 lit. f DS-GVO).

(4) Further information on the purpose and scope of data collection and use by Zendesk can be found in the privacy statement provided below. You can also find additional information about your rights and privacy settings in this regards:

Zendesk, 1019 Market St, San Francisco, CA 94103, USA; privacy statement: https://www.zendesk.de/company/customers-partners/privacy-policy/.

Zendesk has made itself subject to the EU-US Privacy-Shield: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

§ 14 Integration of Ströer Advertising

(1) This website uses the online services of Ströer Advertising in order to present you with advertising that is targeted to your interests thus helpsingto improve the experience of using our website. For this purpose we collect statistical information in respect of you which is then used by our advertising partners.

(2) By visiting our website, Ströer Advertising receives the information that you have accessed our site. To do this, Ströer Advertising uses a web beacon to set a cookie on your computer. The data mentioned under § 3 of this statement will be transmitted. We have no influence on the data that is collected and the mechanisms for processing this data, nor are we aware of the full extent of the data collection, the purpose of its use or the duration it is stored. It is possible that this data is passed on to the contractual partners of Ströer Advertising. (The legal basis for the use of your data is art. 6 para. 1 S.1 lit. f DS-GVO).

(3) You can prevent the installation of Ströer Advertising's cookies by setting your browser software accordingly. The suppression of third party cookies in particular will prevent you from receiving third party advertising. We would like to make you aware that doing this may make you unable to use all of the features of these offers.

 

(4) Further information on the purpose and scope of data collection and use, as well as additional information about your rights and privacy settings in this regards, can be obtained from:

Ströer Media Deutschland GmbH, Ströer-Allee 1, 50999 Köln, Phone: +49 (0) 2236-386 962 22, Fax: +49 (0) 2236- 9645-299, E-Mail: kontakt@stroeer.de. rivacy statement:  https://www.stroeer.de/service/datenschutz.html.

§ 15 Use of Google Adwords Conversion

(1) We use the services of Google Adwords to draw attention to our offers by help of advertising (so-called Google Adwords) on external websites. In respect of the data of these campaigns, we are able determine how successful our individual advertising methods will be. We are keen to show you advertisements that are of interest to you, both to improve your user experience and to fairly calculate advertising costs.

(2) This advertising material is delivered by Google via so-called 'ad servers'. For this purpose we use Ad Server Cookies, which can be used to measure certain indicators of performance such as teasers or the number of clicks made by users. If you access our website through a Google advertisement, Google Adwords stores a cookie on your PC. These cookies are usually no longer valid after 30 days and are not intended to identify you personally. Generally the unique cookie ID, number of ad impressions per placement (Frequency), last impression (relevant for post-view conversions) and opt-out information (denoting that the user no longer wishes to be targeted) are usually stored as values for analysis in respect of this cookie.

(3) These cookies enable Google to recognize your internet browser. If a user visits certain pages of an Adwords customer's website and the cookie stored on their computer has not yet expired, Google and the customer may recognize that the user clicked on the ad and was redirected to that page. Each Adwords customer is assigned a different cookie. Therefore, Cookies cannot be tracked via the websites of Adwords customers. We ourselves do not collect and process any personal data in the advertising process already mentioned. We receive only statistical analysis provided by Google. Using this data, we can identify which types of advertising were particularly effective. We do not receive any further data from the use of the advertising and we cannot identify individual users on the basis of this information.

(4) Because of the marketing tools used, your browser automatically establishes a direct connection to the Google server. We have no control over the extent and further use of the data collected by the use of this tool by Google and therefore inform you to the best of our knowledge that by integrating AdWords Conversion, Google receives the information that you have the clicked on the corresponding part of our website or clicked on an advertisement from us. If you are registered with a Google service, Google can assign each visit with your account. Even if you are not registered with Google or have not logged in, it is possible that the provider will find and store your IP address.

 

(5) You can avoid participating in this tracking procedure by a number of means:

a) By setting your browser software accordingly. The suppression of third party cookies in particular will prevent you from receiving third party advertising.

b) By disabling conversion tracking cookies by setting your browser to block any cookies originating from 'www.googleadservices.com', https://www.google.de/settings/ads, Deleting your cookies entirely will achieve this.

c) By deleting the targeted adverts of providers who are participating in the self-regulated campaign, 'About Ads'. See more at linkhttp://www.aboutads.info/choices, This setting will be deleted once you delete all your cookies.

d) By permanently deactivating it in your browsers, e.g. Firefox, Internet Explorer or Google Chrome by following the link http://www.google.com/settings/ads/plugin.

We would like to make you aware that carrying out these actions make you unable to use all of the features of these services.

(6) The legal basis for the use of your data Art. 6 para. 1 S. 1 lit. f DS-GVO. You can find further information on data protection in relation to Google here: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy and https://services.google.com/sitestats/de.html. Alternatively, you can visit the website of the Network Advertising Initiative (NAI) via http://www.networkadvertising.org . Google has also made itself subject to the EU-US-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

§ 16 Remarketing

Besides Adwords Conversion, we also use the application Google Remarketing. You are shown our advertisements through this application after visiting our website and as a result of further internet use. This is done by means of cookies stored in your browser, which are used by Google to record and analyse your user behaviour when visiting various websites. As a result, Google can determine your previous visit to our website. According to its own statements, Google does not combine the data collected in the course of remarketing with your personal data, which may be stored by Google. Pseudonymization is used in particular for remarketing

§ 17 A/B-Testing

(1) This website also carries out analyses of user behavior via so-called A/Btesting. We are able to show you our website with slightly varied content depending on the profile assigned. In this sense we can regularly analyze and improve our service, whilst making it more interesting for you as a user. The legal basis for A/B-Testing is Art. 6 para. 1 S. 1 lit. f DS-GVO.

(2) In order to carry out this analysis, cookies (detailed at greater length in § 3) are stored on your computer. The information collected in this way is stored on the servers of those responsible in Germany. You can prevent the analysis taking place by deleting existing cookies and preventing the storage of cookies. We would like to make you aware that preventing the storage of cookies may make you unable to fully use all the features of our website.

(3) Before the analyses are carried out, the IP addresses are truncated, this maintaining anonymity. The IP address transmitted by your browser will not be merged with other data collected by us.

(4) The provider of the analysis is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. Information from this third party's data protection can be found at http://www.google.de/intl/de/policies/privacy .

§ 18 Balancing of Interests

f the tracking software or plug-ins mentioned above are contrary to their own information and do not meet European data protection standards with regard to the lawful processing of art. 6 of the DSGVO, the following balancing of interests is made as an alternative.

The use of data shall be lawful if it is necessary to safeguard the legitimate interests of the controller or a third party, unless the interests or fundamental rights and freedoms of the data subject, which require the protection of personal data, prevail. The legitimate interests include legal as well actual, economic or ideological ones.

The purpose of data use is to the find the website and analyze user behavior.

Tracking software and plug-ins are suitable in achieving this purpose.

Necessity is given because of the need to achieve purpose.

They are proportionate because they are reasonable for the user and do not jeopardize the adequate level of data protection.

 

Last updated: 13.08.2019